Прием

Във ВУЗФ могат да кандидатстват и да се приемат за обучение в магистърска степен лица с успех не по- нисък от „добър“ от дипломата за завършено висше образование на образователно-квалификационните степени „специалист”, „професионален бакалавър”, „бакалавър”  или „магистър”.
Успехът се изчислява като средна аритметична оценка от средния успех по предметите, вкючени в учебния план на завършената специалност в съответната образователно-квалификационна степен, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

Продължителност и форма на обучението:

Занятията са съботно-неделни и се провеждат в сградата на Висшето училище по застраховане и финанси. Продължителността на обучението в зависимост от образователната степен на кандидатите е:

– два семестъра – за завършилите икономическа специалност в бакалавърска  или магистърска степен;
– три семестъра – за завършилите неикономическа специалност в бакалавърска или магистърска степен;
– четири семестъра – за завършилите икономическа специалност в степента „специалист” или „професионален бакалавър”.

Документи за кандидатстване

Кандидатите за обучение в  магистърска степен, подават следните документи:

1.  плик – молба с кандидатстудентски документи, които може:

  • да бъдат попълненени в онлайн формуляра за кандидатстване
  • да бъдат свалени като файл от сайта, попълнени и изпратени по пощата или чрез куриер;
  • да бъдат закупени в книжарницата на висшето училище или на специализирания му щанд по време на кандидатстудентските борси и изложения;

2. копие и оригинала на дипломата за завършено висше образование, който след сравняване с данните в копието се връща на кандидат-студента;
3. документ за платена такса за обработка на кандидатстудентски документи;

Документите за кандидатстване се подават в дирекция „Учебна дейност” на ВУЗФ .

Можете да кандидатствате онлайн тук.
For example, one project might emphasize how to work in teams, the next might do my online homework focus explicitly on critical thinking, the next might teach do my essay for https://www.essayprofs.com/ students to use a 3d printer, and so on.