Лектори

 Yordanov

Инж. Андрей Йорданов,

I&F Manager в Бюро Веритас България, е водещ одитор по стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001. Той е един от първите лектори в България, одобрен да провежда IRCA (International Register of the Certified Auditors – международен регистър на сертифицираните одитори) регистрирани курсове по стандарти ISO 14001, ISO 9001, ISO 50001 и OHSAS 18001. Инж. Йорданов има проведени повече от 60 IRCA регистрирани обучения и повече от 150 неакредитирани обучения в сферата на сертификацията – вътрешни одитори на системи за управление по различни стандарти, встъпителни обучения за вътрешни одитори.

Инж. Андрей Йорданов притежава магистърска степен от ВНВУ “В. Левски” – гр. Велико Търново, специалност „Инженер по свързочна техника/Инженер многоканални комутационни системи и пренасяне на данни“ и има следдипломни квалификации от ТУ София по „климатично механични изпитвания на военна и специална техника“ и „провеждане на одити на системи за управление“.

 Panova Марица Панова,

Мениджър „Обучения“ в Бюро Веритас България, е водещ одитор по стандарти ISO 9001, SA 8001, SMETA и одитор по стандарти ISO 14001 и OHSAS 18001. Тя е помощник  лектор при провеждане на IRCA (International Register of the Certified Auditors – международен регистър на сертифицираните одитори) регистрирани курсове по стандарт ISO 9001 и водещ лектор на неакредитирани обучения за вътрешни одитори.  Г-ца Панова е участвала в повече от 10 IRCA регистрирани обучения в ролята на помощник лектор и е провела повече от 40 неакредитирани обучения в сферата на сертификацията – вътрешни одитори на системи за управление по различни стандарти, встъпителни обучения за вътрешни одитори.

Г-ца Панова притежава бакалавърска степен от СУ „Свети Климент Охридски“, специалност „Преводач и педагог с руски и полски език“ и магистърска степен от същия университет, специалност „Език, култура, превод – специфики на превода“. Марица Панова има дългогодишна практика като преводач от и на български, руски и полски език и две преведени книги в сферата на политическата публицистика.

 grozdev   проф. д-р Сава Гроздев

 • член е на Управителния свет на Фондация “Млада България”, на Управителния съвет на Съюза на математиците в България
 • председател е на секция “Математика” към Съюза на учените в България
 • представител на България в няколко европейски проекта, както и в Европейската асоциация “Кенгуру без граници” със седалище в Париж
 • Бил е вице-президент на асоциацията
 • През 2003 г. под неговото научно ръководство България стана световен шампион по време на Световната олимпиада по математика в Япония
 • награждаван с Почетен знак на Президента на Република България (Постановление на Президента от 24.07.2003 г.), Почетен знак на Българска академия на науките и Почетен знак на Общински съвет – гр. София. Носител е на орден “Св. Кирил и Методий” – І степен, на наградата на Фондация “М. Балкански” за изключителни и трайни постижения в областта на науката, както и на наградата на Съюза на учените за високи научни постижения във връзка с монографията Grozdev, S. For High Achievements in Mathematics. The Bulgarian Experience (Theory and Practice). ADE, Sofia, 2007 (ISBN 978-954-92139-1-1)
 veisel доц. д-р Али Вейсел

 • завършил Университета за национално и световно стопанство (УНСС), образователно-квалификационна степен ”бакалавър” по специалност „Счетоводство и контрол” и втора специалност „Маркетинг”.
 • придобил образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Счетоводство и контрол” със специализация „Счетоводство” в УНСС.
 • през 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Одитинг”. Темата на дисертационния му труд е „Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие”.
 • сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от 2009 г.
 • дипломиран експерт счетоводител и регистриран одитор от 2011 г.
 • има пубикации и доклади в областта на независимия финансов одит.
 • научните му интереси са насочени главно в областта на аналитичните процедури, статистическия одитинг, асиметричната информация и данъчния одит.
 Peicheva_01  доц. д-р Мирослава Пейчева

 • повече от 10 години участва като консултант по управление на човешките ресурси по проекти, финансирани със средства от Европейския Социален фонд, DFID, GTZ, PHARE
 • Специализирала е в Германия по проблемите на кариерното консултиране
 • Научните й интереси са в областта на управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, корпоративната социална отговорност и социалния одит
 • Има над 30 публикации свързани с управлението на човешките ресурси, одит на човешките ресурси, одит на текучеството на персонала, корпоративната социална отговорност, планирането на човешките ресурси, изследване на мотивацията, създаването и поддържането на професионални компетентности, развитие на комуникационните умения, набиране и подбор на персонала
 • Има защитена дисертация на тема „Методологически, методически и практически проблеми на одита на човешките ресурси в България.
    доц. д-р Виржиния Желязкова

 • Автор на 9 научни публикации в областта на енергийния икономикс, международен икономикс, управление на разходите, изготвяне на различни отчети с финансова информация, координация на банкови проекти, координация на екипи, презентационни умения
 • Експерт „Управление на разходите и анализ” в Пощенска банка (2007 –до настоящия момент, октомври 2010 г.)
 • Експерт „Кореспондентски отношения” в Пощенска банка (2006-2007)

Стажант в отдела за експорт на автобуси на Мерцедес-Бенц в Истанбул, Турция по програма за студентски обмен на AIESEC (2005-2006)

   доц. д-р Жельо Христозов

 • завършил СА “Д. А. Ценов”- Свищов, специалност “Застраховане” с образователно квалификационна степен магистър
 • Работил е в някои от водещите застрахователни дружества на българския пазар
 • Автор е на редица научни публикации и разработки в сферата на застраховането
   
   д-р Валерия Динева, CRISC                                         

 • повече от 15 години професионален опит в сферата на вътрешния одит и вътрешния контрол, формиран в публичния и в частния сектор. В публичния сектор е извършвала одити на  управлението на средствата от Европейския съюз. В частния финансов сектор има дългогодишен опит като ръководител  вътрешен одит. Към настоящия момент е и бизнес консултант  към фирма „ММ Интернешънъл мениджмънт консултинг” ЕООД с области на дейност – вътрешен одит, системи за  вътрешен контрол и управление на риска.
 • Член е на  Международна асоциация за одит и контрол на информационните системи ISACA (Information Systems Audit and Control Association)
 • Член на Международния  институт на вътрешните одитори (IIA – Institute of Internal Auditors) и Института на вътрешните одитори в България.
 • Притежава Международен сертификат за управление на риска и контрол на информационните системи – CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control); издаден от  международната асоциация ISACA
 • Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”

 
Sonstige dieser bereich beste Webseite befindet sich derzeit in überarbeitung.